Tilbage

VEDTÆGTER FOR NYBORG SMÅBÅDSKLUB ANNO 1996.

 

§1          Navn og hjemsted

  stk. 1   Foreningens navn er: Nyborg Småbådsklub anno 1996

  stk. 2   Foreningens hjemsted er Nyborg,

§2         Klubbens formål:

  stk. 1   Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i sager vedrørende småbådsfiskeri, såvel
              lokalt som regionalt, med de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

§3         Optagelse af medlemmer:

  stk. 1   Som medlemmer kan optages alle med interesse for småbådsfiskeri.

  stk. 1a  Nye medlemmer efter 31.12.2010 kan kun optages, såfremt de er i besiddelse af et sejlklart fartøj, der
              kan skyde en fart af min. 25 knob.

  stk. 2   Bestyrelsen kan til enhver tid bortvise/ekskludere medlemmer, som ikke følger de gængse love, samt
              medlemmer som ikke følger de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

§4         Generalforsamling:

  stk. 1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  stk. 2   Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Med indkaldelsen følger dagsordenen:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens årsberetning.

  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

  4. Forelæggelse af budget.

  5. Drøftelse af bestyrelsens arbejde og handlingsplan.

  6. Valg af bestyrelse.

    a) De lige år er bestyrelsesformanden på valg.

    b) De ulige år er kassereren på valg.

  7. Valg af revisor.

  8. Indkomne forslag.

  9. Eventuelt.

  Stk.3 Generalforsamlingen afholdes hver år i første kvartal.

§5         Ekstraordinær generalforsamling:

  stk. 1   Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen, eller mindst 1/3 af de værende medlemmer,
             fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 21 dage.

§6         Bestyrelsen:

  stk.1    Foreningens bestyrelse er, mellem generalforsamlingerne, foreningens højeste enhed, og består af 6 medl.

  stk. 1a Ved stemmelighed tæller formandens stemme .

  stk.2    Foreningens bestyrelse konstituerer sig selv med en næstformand, samt i øvrigt med de nødvendige.

  stk.3    Formanden tegner foreningen, i tilfælde af fravær tegnes den af næstformanden.

  stk.4    Formanden og kassereren kan disponere uafhængig af hinanden over foreningens konto i pengeinstitut.

  stk. 5    I bestyrelsen kan kun sidde medlemmer med mindst 1års medlemskab af Nyborg Småbådsklub
              anno 1996.

  stk. 5a  Formand & 2 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år. Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år.

  stk. 5b  Undtagelse kan finde sted. Dette afgøres suverænt af bestyrelsen.

§7         Regnskab og revision:

  stk. 1  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  stk. 2  Foreningen modtager årligt medlemskontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

  stk. 2a Kontingentet dækker hele husstanden.

  stk. 3  Foreningens revisor skal til enhver tid have adgang til foreningens regnskaber og bilag, samt mindst en gang
            foretage årlig revision.

§8.         Vedtægtsændringer:

  stk. 1   Ændringer af nærværende vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen af mindst ¾ af de
             fremmødte, stemmeberettigede deltagere.

  stk. 2   I tilfælde af kredsens(foreningens) opløsning, vil en eventuel formue tilfalde Fyns Amts Vandplejeudvalg.

  Således vedtaget på stiftende generalforsamling onsdag den 9 oktober 1996.

 

  Ændringer ved ord. Gen. 28 marts 1998 og 18 marts 2001.

  Ændringer ved ekstaord. Gen. 20 juli 2004.

  Ændret på ord. Generalforsamling den 14 marts 2009

  Ændret på ord. gen.fors. den 29 jan.2011

  Dirigent Uffe Malling Formand Allan Rasmussen